Integritetspolicy

Handelsgillet i Helsingfors r.f. (”vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. I vår dataskyddsbeskrivning framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande, samtycke eller vår lagliga rätt.

Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Handelsgillet i Helsingfors r.f. (”vi/vår”)
FO-nummer 0116460-5
Adress: Kaserngatan 23 C, 00130 Helsingfors, Finland
Telefon: 09 669 798
E-post: info@handelsgillet.fi

2. Registrets namn

Handelsgillet i Helsingfors Toppsemi-register

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du anmäler dig till våra evenemang eller kontaktar oss. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, adress, postnummer, postanstalt, e-postadress, telefonnummer, tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt kakor. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från våra andra register.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, hantering av anmälningar och för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster.

Vi kan använda oss av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänster, tryck och distribution, betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning. Dina personuppgifter kan överlåtas till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som vi fastställt. Vi förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att skydda registrerade uppgifter är ytterst viktigt för oss. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i vår tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till informationen. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

6. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades egna uppdateringar eller meddelande till oss.

7. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns sparade i vårt register. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt. Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur vårt register. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa vår lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

I den mån du själv har levererat uppgifter till vårt register och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig.

Om din information behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1 ovan. Vi kan be dig att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas. Vi kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen. Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

8. Länkar

Vår webbplats toppsemi.com kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa dataskyddsbeskrivningen som gäller den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

9. Cookies

På vår webbplats används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt skall din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov. Du kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

10. Ändring av dataskyddsbeskrivning

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på vår webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Anmälningsvillkor

Allmänt

Vi säljer deltagarbiljetter till vårt seminarium ”Toppsemi”.

Anmälan och beställning kräver inte registrering eller inloggning.

Alla våra priser anges i euro och inkluderar moms, 24 %. Vi förbehåller oss rätten till justeringar i pris, försäljningsdagar och programinnehåll. Vi kan höja eller sänka priset på produkter, men priset som uppges vid beställningstidpunkten är alltid det pris som gäller för kunden. I kassan ser du beställningens slutsumma som innehåller moms.

Beställning, anmälan och betalning

När din anmälan registreras hos oss får du får du orderbekräftelsen per mejl till adressen som du uppgett i dina beställningsuppgifter.

Vi erbjuder följande betalsätt:

Nätbanks- och kortbetalning, betalningsförmedlare Verifone
Alla inhemska nätbanker: Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Sparbanken, Oma Säästöpankki, POP, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken och S-Banken.

Kortbetalning: Visa, Visa Electron samt Mastercard.

Mobilbetalning: MobilePay

Betalningsförmedlingstjänsten utförs av Verifone Finland Oy (0943819-9) som även fungerar som leverantör i samarbete med banker och kreditinstitut. På kontoutdraget eller kreditkortsfakturan står Verifone som betalningsmottagare och är den som förmedlar betalningen till köpmannen. Verifone Finland Oy har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Verifone Finland Oy
FO-nummer: 0943819-9
Keskuskatu 1 A, 00100 Helsingfors
www.verifone.com

Kampanjer och kampanjkoder

Med kampanjkod avses rabatt eller erbjudande som fås genom att uppge en kod i kassan. Kampanjkoder kan inte läggas till en redan gjord beställning.

Leveranssätt och -kostnader

Vi levererar alla deltagarbiljetter digitalt, och ingen leveranskostnad tillkommer. 

Tvister

Vid tvister gällande köp har köparen möjlighet att få ärendet behandlat hos konsumenttvistenämnden. Konsumenten rekommenderas först att kontakta magistratens konsumentrådgivning. Har konsumentrådgivningen inte kontaktats, finns risk för att konsumenttvistenämnden lämnar ärendet obehandlat.

Tvister mellan konsumenter och företag som gäller internetköp, kan lösas på Europeiska kommissionens internationella plattform (ODR-forum). Tjänsten fungerar på Europeiska unionens alla officiella språk. Även avgörandet i tvisten meddelas på konsumentens modersmål. Ifall konsumenten vill rikta en reklamation till oss via detta forum, är den adress som ni ska rikta er till: info@handelsgillet.fi.

Dataskydd

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med vår Dataskyddsbeskrivning ovan.